Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De onderhavige Algemene Voorwaarden & Privacy (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing zijn op alle bezoekers, gebruikers en deelnemers van de website, app(s) en/of gelieerde producten, diensten en applicaties van Bebbu.com (hierna gezamenlijk kortweg aangeduid als “Bebbu.com’). 

2. Toepasselijkheid

Door Bebbu.com te bezoeken en/of te gebruiken gaat u akkoord met deze de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Wij raden u aan deze dan ook regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de meest recente voorwaarden.

3. Disclaimer en beperking aansprakelijkheid 

Wij hebben met de grootst mogelijk zorg en aandacht Bebbu.com samengesteld. Alhoewel daarbij getracht is juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via Bebbu.com aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op Bebbu.com zijn voor eigen rekening en risico.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op Bebbu.com zoalshet verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen. Wij zijn gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van Bebbu.com te verwijderen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek aan of gebruik van Bebbu.com en/of de (on)bereikbaarheid van Bebbu.com waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via Bebbu.com gevraagde diensten, of de inhoud die op of via Bebbu.com wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden of hyperlinks van of naar sites van derden.

4. Intellectuele Eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, codes en de vormgeving van de Bebbu.com waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij ons of onze licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van Bebbu.com slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor van ons voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen.

Ten aanzien van eventuele vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, etc.) die door gebruikers van Bebbu.com, al dan niet naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden (aan)geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker verleent ons door inzending van zijn bijdrage het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van verspreiding, dat wil zeggen: in print, lineair of non lineair en ongeacht het (huidige of in de toekomst nog te ontwikkelen) medium waarover dit wordt gedistribueerd, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op Bebbu.com en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart ons voor mogelijke aanspraken van derden verband houdend met gebruik hiervan op de hiervoor weergegeven wijze(n). 

5. Privacy & Cookies

5.1 Inleiding

De informatie die wij over jou verwerken (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Via privacy@Bebbu.com kun je altijd contact met ons opnemen als het gaat over de verwerking van je persoonsgegevens. 

5.2 Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van Bebbu.com. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat wij jouw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop je van Bebbu.com gebruik maakt. Ook kan het zijn dat je ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op Bebbu.com bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen bijvoorbeeld aangeboden door Apple of Google. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan Bebbu.com. 

5.3 Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpas sing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. 

5.4 Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kan je op onze websites worden herkend als je deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. 

Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina's op een website worden bezocht. Ook kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) cookies gebruiken om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. 

Wij maken daar bij gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maken wij gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de website een levensduur van twee jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan twee jaar ons niet bezoekt. Tot slot kunnen we gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren je surfgedrag op onze website gedurende maximaal 6 maanden. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 6 maanden na je laatste bezoek automatisch verwijderd.

Als je het plaatsen van cookies (via je browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

6. Klachten en vragen

Voor klachten en andere vragen kunt u mailen met info@bebbu.com